Site2impress Webdesign Barendrecht

Algemene Voorwaarden

Wanneer uw een overeenkomst aangaat met site2impress dan gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Site2impress zal zich inspannen om de dienstverlening technisch vlot te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van het Internet, zal site2impress echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele onderbrekingen of vertragingen en de eventuele onmogelijkheid voor de gebruiker van een account om toegang te verkrijgen tot het internet wegens oververzadiging van de diverse netwerken of omwille van om het even welk ander probleem waarmee site2impress of de gebruiker gebeurlijk kan worden geconfronteerd. De cliënt verklaart site2impress nimmer verantwoordelijk te stellen voor onderbreking van de dienstverlening voor gepland onderhoud, noodonderhoud van het netwerk en overmacht en uitval als gevolg van nalatigheid van derde(n), ddos attacks en/of hack pogingen.

Artikel 2 Definities

2.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van site2impress wordt gesloten, ook wel te noemen gebruiker. 
2.2 Producten en diensten van site2impress: de door site2impress te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en van website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
2.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per email bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van site2impress.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met site2impress.
3.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor site2impress niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 4 Aanbieding , acceptatie en betaling

4.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege site2impress gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door site2impress schriftelijk of per email anders is vermeld.
4.2 Een aanbieding of offerte gedaan door site2impress heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
4.3 Nadat het eerste concept aan de opdrachtgever is voorgelegd en akkoord is bevonden, zend site2impress de opdrachtgever een factuur voor 50% van het totale bedrag, na betaling wordt gestart met de ontwikkeling van de website.
4.4 Nadat de gehele website klaar is en door de opdrachtgever  is goedgekeurd, zend site2impress een factuur met het restbedrag aan de opdrachtgever. Na ontvangst van dit bedrag wordt de website op het internet geplaatst.
4.5 Bedragen onder de €500,- dienen in één keer per vooruitbetaling te worden voldaan.
4.6 Site2impress hanteert een betalingstermijn van 15 dagen.

Artikel 5 Aanvang van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerteformulier is ingevuld en men het vinkje heeft aangeklikt om akkoord te gaan met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door site2impress; bij een overeenkomst voor onderhoud (content) van een website dienen de overeengekomen bedragen bij vooruitbetaling voor de eerste van de maand,  en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van site2impress. Incidentele wijzigingen van de content worden per uur gefactureerd en na betaling op de website geplaatst.
5.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
5.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 6 Duur en beëindiging

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
6.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar en i.o. worden verlengd met telkens een jaar en kan door beide partijen uitsluitend na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
6.3 Site2impress kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens site2impress niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
6.4 Site2impress heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
6.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft site2impress het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.
6.6 IRC proxies - zijn in totaal niet toegestaan. Bij het draaien van IRC proxies riskeert de Gebruiker afsluiting van de server van de Gebruiker.

Artikel 7 Levering en leveringstijd

7.1 Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
7.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van site2impress zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
8.2 Site2impress is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 9 Prijzen

9.1 Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
9.2 Site2impress heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

10.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
10.2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
10.3 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt site2impress het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden vooraf gefactureerd.
10.4 Site2impress stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
10.5 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
10.6 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de site2impress kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de site2impress een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuur bedrag.
10.7 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan site2impress is voldaan.
10.8 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt site2impress een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
10.9 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient site2impress het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Het is opdrachtgever toegestaan de op de site2impress website aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
11.2 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart site2impress ter van enige aanspraak.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Het door site2impress vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van site2impress.
12.2 In uitzondering op 11.1. berust het eigendomsrecht van een door site2impress vervaardigde internetsite voor een opdrachtgever geheel en al bij de opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Site2impress is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar site2impress weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Site2impress kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met site2impress of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met site2impress. Onder geen enkele voorwaarde kan site2impress verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van uw gegevens op de Webserver(s) of kan daarvoor enige schadevergoeding of compensatie worden geëist.
13.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is site2impress slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van site2impress voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart site2impress voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van site2impress.
13.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Site2impress kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Site2impress is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5 Site2impress is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
13.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die site2impress mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
13.7 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan site2impress . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die site2impress als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 14 Overdracht van rechten en verplichtingent

14.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 15 Buitengebruikstelling

15.1 Site2impress heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens site2impress niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Site2impress zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van site2impress kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
15.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door site2impress gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor ingebruikstelling heeft voldaan, groot 100 euro excl. BTW.

Artikel 16 Reclame

16.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens site2impress vervalt.
16.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van site2impress.
16.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
16.4 Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden

17.1 Site2impress behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
17.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 18 Geschillenregeling en toepasselijk recht

18.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen site2impress en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
18.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.