Site2impress Webdesign Barendrecht

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website van Site2impress wordt beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde.
De informatie op deze website is door Site2impress met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot site2impress en het logo van site2impress, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Site2impress . Site2impress behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Site2impress garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst Site2impress er op dat de door haar aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

Site2impress is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Site2impress of door u aan Site2impress middels een website van Site2impress of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Site2impress geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Site2impress via deze website. Site2impress aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle informatie (inclusief format, teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Site2impress, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Site2impress.

Site2impress garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht.